Logo

1. eUp có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của eUp đồng thời phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có nhằm đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Dùng

2. eUp có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ Người Sử Dụng tốt hơn. eUp không sử dụng thông tin của Người Sử Dụng vào mục đích bất hợp pháp. eUp được quyền cung cấp thông tin của Người Sử Dụng cho Bên Thứ Ba trong các trường hợp được Người Dùng chấp thuận.

3. eUp luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên eUp không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ngoài tầm kiểm soát của eUp dẫn đến việc dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, eUp không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

4. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ ứng dụng của chúng tôi liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng. Trong trường hợp Người Sử Dụng đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Bên Thứ Ba cung cấp thì những thông tin của Người Sử Dụng sẽ được chia sẻ với Bên Thứ Ba. Người Sử Dụng cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ Bên Thứ Ba liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng.

5. eUp có thể dùng thông tin tài khoản của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến thương mại.